Thẩm định cấp cơ sở Chương trình bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức

(napa.vn) – Sáng ngày 03/9/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Hội đồng Thẩm định cấp cơ sở Chương trình bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi thẩm định.

TS. Cường

PGS.TS. Lương Thanh Cường chủ trì Hội đồng thẩm định.

Buổi thẩm định được tổ chức theo hình thứ trực tuyến trên phần mềm Zoom.

Tham dự buổi thẩm định có TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện; các ông, bà thành viên Hội đồng Thẩm định; Ban Soạn thảo Chương trình bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức.

Thu Vân

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân báo cáo tại Hội đồng.

Thay mặt Ban Soạn thảo Chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính đã trình bày quá trình xây dựng chương trình và tóm tắt những nội dung cơ bản của Chương trình bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức.

Với mục tiêu trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về chính phủ điện tử, chính phủ số; kỹ năng ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở Việt Nam, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, Chương trình bồi dưỡng về Chính phủ điện tử giúp trang bị, cập nhật và nâng cao kiến thức về chính phủ điện tử, chính phủ số, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ở Việt Nam; trang bị và nâng cao những kỹ năng ứng dụng công nghệ số phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở Việt Nam, hình thành phong cách, lề lối làm việc chuyên nghiệp, hiện đại của cán bộ, công chức, viên chức.

Các chuyên đề trong Chương trình bồi dưỡng đều bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở Việt Nam, tập trung vào những nội dung cơ bản của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Chương trình dự kiến có 05 chuyên đề giảng dạy với thời lượng 40 tiết: Chuyên đề 1: Chính phủ điện tử và chính phủ số trong quản trị quốc gia hiện đại; Chuyên đề 2: Cung ứng dịch vụ công trong chính phủ điện tử và chính phủ số; Chuyên đề 3: Dữ liệu số của cơ quan nhà nước và an toàn, bảo mật thông tin; Chuyên đề 4: Kỹ năng số của cán bộ, công chức; Chuyên đề 5: Chuyên đề báo cáo.

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý cho Chương trình.

Lại Đức Vượng

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ, Phản biện 1 phát biểu tại buổi thẩm định.

Đa số các ý kiến góp ý đều đánh giá cao tính phù hợp, tính khoa học, tính cân đối, tính ứng dụng của Chương trình; nội dung Chương trình thiết kế phù hợp; hình thức trình bày khoa học, sử dụng ngôn ngữ chính xác. Thời gian thực hiện Chương trình 5 ngày là phù hợp.

Đồng thời, Chương trình có sự cập nhật so với thực tiễn; nội dung chương trình cơ bản cân đối với thời gian khóa bồi dưỡng; mỗi chuyên đề trong Chương trình có thời lượng 8 tiết, thời lượng lý thuyết và thảo luận là 04 tiết cho mỗi chuyên đề. Cách phân bổ này bảo đảm tính cân đối giữa lý thuyết và thực hành.

Ng Văn Hậu

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Phản biện 2 phát biểu tại buổi thẩm định.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung Chương trình như: làm rõ thêm một số khái niệm trong Chương trình để tránh nhầm lẫn và thống nhất chung trong toàn Chương trình; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic; cân đối giữa các chuyên đề; kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; bổ sung câu hỏi ôn tập, thảo luận, tài liệu tham khảo…

ĐXH

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi thẩm định.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phát biểu của các thành viên trong Hội đồng, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định đã kết luận một số nội dung sau: các thành viên Hội đồng cơ bản có những ý kiến thống nhất với nhau. Hội đồng đánh giá dự thảo Chương trình bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cơ bản đáp ứng được yêu về về nội dung chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức; Hội đồng nhất trí cơ bản về khung chương trình với đối tượng là cán bộ, công chức; thời lượng 40 tiết là phù hợp với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Các thành viên Hội đồng cũng đề nghị Ban Soạn thảo làm rõ thêm một số nội dung, như: cần tập trung thiết kế để làm rõ được những vấn đề chung, vấn đề lý luận về Chính phủ điện tử, Chính phủ số (khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc cốt lõi, những yêu cầu, đòi hỏi của Chính phủ điện tử, Chính phủ số đối với cán bộ, công chức, đối với người dân…). Hội đồng đề nghị rà soát, kết cấu lại các chuyên đề, tránh trùng lắp, rà soát lại các từ ngữ chuyên ngành, lỗi kỹ thuật…

Với những nội dung Hội đồng đề nghị, Ban Soạn thảo sẽ nghiêm túc nghiêm cứu, tiếp thu, chỉnh sửa; những nội dung không chỉnh sửa sẽ có báo cáo giải trình cụ thể.

Tại buổi thẩm định, 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua Chương trình, có chỉnh sửa, bổ sung./.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định:

Tạ Ngọc Hải

TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ, Phản biện 3 phát biểu tại buổi thẩm định.

Ng Thị Hồng Hải

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Ủy viên phát biểu tại buổi thẩm định.

TS. Lê

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Ủy viên phát biểu tại buổi thẩm định.

ĐV Dũng

TS. Đoàn Văn Dũng, Trưởng phòng, Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thư ký phát biểu tại buổi thẩm định.

Đại biểu

Các đại biểu tham dự Hội đồng Thẩm định qua phầm mềm Zoom.

Như Ngọc

Comments are closed.