Thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 2.2024 tại Hà Nội

IMG_8698

Comments are closed.