Thông báo số 1150/TB-VNC V/v thông tin đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của một số địa phương

Down thông báo tại link sau:

Thông báo 1150/TB-VNC

Comments are closed.