Thông báo số 1534/TB-HCQG ngày 17/7/2023 về thời gian biểu dạy học đối với các lớp đại học, đại học liên thông hình thức đào tạo chính quy; đại học, đại học liên thông hình thức đào tạo vừa làm vừa học

IMG_2453

Comments are closed.