Thông báo số 391/TB-VNC ngày 02/7/2021 đăng tải Kỷ yếu Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia”

20210705_183926

Xem chi tiết:

Trang bìa

Mục lục

Nội dung Kỷ yếu

Comments are closed.