Thông báo số 567/TB-HCQG ngày 29/4/2020 V/v điều chỉnh nội dung Thông báo số 530/TB-HCQG ngày 24/4/2020 V/v tuyển dụng viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

1-e35cc1ae89be73e02aaf

Thông báo số 530/TB-HCQG

Thông báo số 530/TB-HCQG

3 481ba75ffd4f07115e5e

4 bbfc59460056fa08a347

 5 11809935c0253a7b6334

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Comments are closed.