Thông báo số 646/TB-HCQG về việc đăng ký dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017

Tài liệu đính kèm:

Công văn 1858 của Bộ Khoa học Côn nghệ về thi thăng hạng viên chức năm 2017

Mẫu số 2 Ly lịch viên chức

Mẫu số 4a, 4b,4c,4d Danh sách viên chức

Mẫu số6a, 6b, 6c Cam kết sử dụng Ngoại ngữ, Tin học

Mẫu số 1a,1b,1c,1d Đơn đăng ký dự thi

Mẫu số 3a,3b,3c,3d Nhận xét viên chức

Mẫu số 5b Bản đăng ký tên đề án

Mẫu số 7 Bảng kê kết quả NCKH

11 22

Comments are closed.