Thông báo số 825/TB-VNC của Viện NCKHHC về tham gia đăng ký và xây dựng thuyết minh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn của Bộ Nội vụ năm 2019.

Down thông báo và danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 của Bộ Nội vụ tại link sau:

TB 825 VIỆN NCKHHC

Danh Muc NVKH&CN

 

Comments are closed.