Thông báo số 835/TB-VNC về việc thông tin đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của một số địa phương

img12

img14

img16

img16

img18 img20 img22 img24

Comments are closed.