Thông báo số 90/TB-VNC kết luận của Hội đồng xét duyệt hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 về đề tài cấp cơ sở do chủ nhiệm tự chi trả chi phí thực hiện

Screenshot_20200207_200604

Screenshot_20200207_200533

Comments are closed.