Thông báo V/v báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019

Down thông báo tại link sau:

Thông báo về việc báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở năm 2019

 

Comments are closed.