Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016 của Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 18/9/2015, tại Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 của Học viện Hành chính Quốc gia đồng chí Lê Hồng Anh – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chức mừng Học viện. Tổ biên tập trang Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh tại Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016.

IMG_1219

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý

Thưa các đồng chí học viện và các em sinh viên thân mến,

Hôm nay, trong không khí sôi nổi của cả nước ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi rất vui mừng đến dự Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 của Học viện Hành chính Quốc gia. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới Ban Giám đốc, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học viên và sinh viên của Học viện những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Đảng, Nhà nước và thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kì đổi mới. Học viện đã đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, nhiều người đã và đang giữ vững vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng và bộ máy Nhà nước; xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học hành chính tâm huyết, trí tuệ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới đất nước.

Là Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các chức danh công chức hành chính các cấp, cán bộ, công chức cơ sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các chuyên ngành hành chính và tư vấn cho Chính phủ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Học viện đã tích cực hội nhập quốc tế, tiếp cận khoa học hành chính hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và trở thành thanh viên của nhiều tổ chức hành chính có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Học viện Hành chính Quốc gia, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Học viện nhiều danh hiệu: Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1994); Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2002); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009) và Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Học viện Hành chính Quốc gia và những cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và các thế hệ học viên, sinh viên của Học viện.

Thưa các đồng chí,

 Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, nền hành chính nhà nước cần phải tiến hành cải cách sâu rộng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nguồn nhân lực hành chính và nghiên cứu khoa học hành chính luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước”, “đẩy mạnh cải cách hành chính”, “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Vì vậy, Học viện Hành chính Quốc gia có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Để đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của đất nước, xây dựng một nền hành chính phục vụ, một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, tôi cơ bản đồng tính với các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong bài phát biểu của đồng chí lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia hôm nay, đồng thời đề nghị các đồng chí cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, Tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng với yêu cầu côn nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Kết luận Hội nghị Trung ương khóa 7 (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Đẩy mạnh cải cách cách chế độ công vụ, công chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chất lượng kì thi tuyển công chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh; quan tâm đào tạo cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa dịch vụ công.

Hai là, Quán triệt và đẩy mạnh việc thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng: Giáo dục và đào tạo quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học hành chính của Học viện phải gắn với nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ, phù hợp quy luật khách quan; phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ba là, Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nguồn nhân lực hành chính thông qua việc:

Đổi mới chương trình, giáo trình mang tính khoa học cao, tiếp cận với khoa học hành chính tiên tiến trên thế giới, đồng thời phải có tính thực tiễn cao, phù hợp với tình hình đất nước, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Thực hiện quan điểm: Học đi đôi với hành, lý luận kết hợp với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội; Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực, tư duy sáng tạo của học viên, sinh viên. Thực hiện phương châm “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo” và nguyên lý giáo dục “kết hợp giữa tôn trọng và yêu cầu cao” đối với cả người dạy và người học;

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về cải cách hành chính, công vụ, công chức, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn, tư vấn về chiến lược, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tổ chức bộ máy và nền hành chính nhà nước. Các thầy, cô giáo vừa làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vừa tham gia tư vấn cho các hoạt động quản lý nhà nước, hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bốn là, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ các thầy giáo, cô giáo giảng viên đồng thời huy động, thu hút các giảng viên, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia giỏi ở trong và ngoài nước tham gia vào công tác giảng dạy, nghiên cứu tại học viện. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, viên chức trẻ, có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và thu hút nhân tài.

Năm là, Học viện cần xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn cụ thể. Huy động tối đa các nguồn lực; xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ; rà soát, sắp xếp lại bộ máy gọn nhé, hiệu quả, tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả và chất lượng mọi hoạt động của Học viện. Xây dựng cơ chế đãi ngộ thỏa đáng để nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức, thầy, cô giáo và người lao động.

Chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển nền hành chính Nhà nước. Tăng cường hợp tác quốc tế về giảng dạy và nghiên cứu về hành chính, góp phần nâng cao trình độ quản lý hành chính của nước ta ngang tầm khu vực và quốc tế. Mở các khóa bồi dưỡng đưa học viên, sinh viên tham gia các khóa học tại các cơ sở đào tạo nước ngoài, đồng thời tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng công chức cho công chức cao cấp của các nước bạn (như đã tổ chức thành công các khóa học cho Bangladesh, Mianma và Lào, Campuchia trong năm nay).

Sáu là, Đối với các đồng chí học viên và các em sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, tôi có đôi điều trao đổi như sau:
Cùng với Học viện, học viên và sinh viên cần nhận thức đầy đủ quan điểm của Đảng: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục – đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới, kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Cùng với các thầy, cô giáo, đội ngũ cái bộ, viên chức của Học viện phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng hiểu quả đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân lực hành chính phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo, sống có lý tưởng, có đạo đức, có kỹ năng công tác và làm việc hiệu quả.

Thưa các đồng chí,

Phát huy truyền thống tốt đẹp 56 năm xây dựng và trưởng thành, tôi tin tưởng rằng Học viện Hành chính Quốc gia sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, tiếp tục giữ vai trò là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân lực hành chính; là Trung tâm nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực hành chính và quản lý Nhà nước.

Chúc Học viện Hành chính Quốc gia đạt được nhiêu thành tựu to lớn hơn nữa và tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Comments are closed.