Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

(napa.vn) – Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 10/02/2022 Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 447/BNV-VP về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

anh bia - Copy

Trụ sở Học viện Hành chính Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, phổ biến nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm 2022, phấn đấu đạt chất lượng, hiệu quả và bảo đảm tiến độ, khuyến khích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời gian yêu cầu, góp phần chung sức cùng cả nước đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, tiếp tục tập trung ứng phó, chủ động phòng, chống dịch Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ, ưu tiên sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc, bất cập đã được rà soát, phát hiện; không để xảy ra khoảng trống pháp luật khi triển khai các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

3. Giao Vụ Công chức – Viên chức chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất tham mưu rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ.

4. Giao Vụ Tổ chức – Biên chế tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Giao Vụ Chính quyền địa phương khẩn trương tham mưu đánh giá, rà soát việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp để đề xuất các bước tiếp theo.

6. Giao Vụ Cải cách hành chính tham mưu xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách công vụ, công chức.

7. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính khẩn trương phân khai chi tiết dự toán chi, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022.

8. Giao Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và nâng cao chất lượng công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật ngành Nội vụ.

9. Giao Trung tâm thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trên các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ.

10. Giao Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm thông tin và trang thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật của ngành Nội vụ; đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số.

Toàn văn: Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022

Như Ngọc

Comments are closed.