Ưu đãi Văn phòng công chứng tại địa bàn khó khăn

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Bộ Tư pháp đã đề xuất chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Ảnh  minh họa

Theo đề xuất của Bộ Tư pháp, Văn phòng công chứng được thành lập tại các địa bàn nằm trong danh mục địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Văn phòng công chứng được thành lập tại địa phương (cấp tỉnh) có dưới 5 Văn phòng công chứng sẽ được hưởng ưu đãi.

Cụ thể, những Văn phòng công chứng trên sẽ được mượn, thuê  trụ sở, hỗ trợ về trang thiết bị làm việc để thành lập, hoạt động Văn phòng công chứng trong 3 năm đầu hoạt động; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất quy định về điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng; niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

Cụ thể, Văn phòng công chứng phải có trụ sở riêng với địa chỉ cụ thể, có nơi làm việc cho công chứng viên, nhân viên, nơi tiếp người yêu cầu công chứng và kho lưu trữ hồ sơ công chứng.

Theo dự thảo, công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng chỉ phải nộp các giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng theo quy định khi đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng khi thực hiện đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng.

Dự thảo cũng nêu rõ, tổ chức hành nghề công chứng thụ lý việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải thực hiện niêm yết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của UBND cấp xã nơi có di sản hoặc nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản do tổ chức hành nghề công chứng lựa chọn.

UBND cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Hết thời hạn niêm yết, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào văn bản của tổ chức hành nghề công chứng về thời gian niêm yết và các khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong thời gian niêm yết.

Theo Luật Công chứng, Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh. Văn phòng công chứng phải có từ 2 công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

Comments are closed.