Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

  1. LỜI GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiền thân là Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập năm 1992, tổ chức và hoạt động định theo Quyết định số 1218/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính ngày càng khẳng định vị trí và vai trò của mình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia.

Với ưu thế là một đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng, được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong nhiều năm qua Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính bên cạnh công tác nghiên cứu, quản lý hoạt động nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học, hoạt động tư vấn hành chính, đã tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng các loại hình: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng; các lớp kỹ năng hành chính; các lớp nghiệp vụ theo đơn đặt hàng… với số lượng hàng nghìn học viên mỗi năm.

  1. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Tên đơn vị: VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

Tên giao dịch quốc tế: Institute of Administrative Studies

Trụ sở: 73 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37732484

Email: viennghiencuu@napa.vn

  1. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

    - Nghiên cứu khoa học;

    - Thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học;

    - Tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội;

    - Triển khai các chương trình biên soạn tài liệu, giáo trình;

    - Thực hiện công tác dịch vụ và tư vấn hành chính, tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị, khảo sát…

  1. GIỚI THIỆU VỀ BAN LÃNH ĐẠO

    Viện trưởng: TS. Đặng Thành Lê

    Các Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Hường, TS. Nguyễn Minh Sản.

  1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

90120527_896025420818210_9140546105107283968_n


  1. ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính hiện có 19 viên chức, người lao động, trong đó:

– Trình độ: Tiến sĩ: 04; Thạc sĩ: 12; Cử nhân: 03;

– Ngạch công tác: Chuyên viên cao cấp: 01, Chuyên viên chính: 06, Giảng viên chính: 02, Chuyên viên: 04, Giảng viên: 04, Kế toán viên: 02.

  1. TỔ CÔNG ĐOÀN

Tổ công đoàn Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính là thành viên của Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, liên tục đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc trong nhiều năm. 

  1. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

    8.1. Phòng Nghiên cứu có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

    - Tư vấn và tham mưu cho Viện trưởng về định hướng nghiên cứu;

    - Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khoa học hành chính;

    - Nghiên cứu ứng dụng trong hoạt động khoa học hành chính, quản lý nhà nước và chính sách công;

    - Đầu mối tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học của Viện;

    - Tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học hành chính;

    - Đầu mối quản lý công tác cải cách hành chính của Viện.

    8.2. Phòng Quản lý khoa học có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

    - Tổ chức thực hiện công tác quản lý khoa học;

    - Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện và Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện;

    - Thực hiện báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ khoa học.

    8.3. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

    - Tổ chức và quản lý hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của Viện;

    - Tổ chức và quản lý hoạt động tư vấn hành chính theo nhu cầu xã hội.

    8.4. Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

    - Thực hiện nhiệm vụ hành chính tổng hợp;

    - Thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ;

    - Thực hiện công tác kế toán, tài vụ;

    - Đầu mối tổ chức thực hiện các công việc về nhân sự, chế độ chính sách

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

    9.1. Công tác nghiên cứu khoa học

    - Viện tổ chức và chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp thành phố. Hàng năm cán bộ, viên chức Viện chủ trì, tham gia các đề tài khoa học cấp cơ sở;

    - Tham mưu tổ chức thành công các hội thảo khoa học trong nước, quốc tế góp phần nâng cao vị thế của Học viện, Viện như: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước; Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Quản lý nhà nước về biển và hải đảo với sự tham gia của các Bộ, ban, ngành, Học viện, trường Đại học, cơ sơ nghiên cứu và đào tạo; Nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên của Học viện. Kết quả sau Hội thảo quốc tế, Hội thảo quốc gia mở ra nhiều hướng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện chính sách giữa Học viện và đối tác quốc tế, giữa Học viện với các Học viện, cơ sở nghiên cứu và đào tạo khác.  

    - Viện thường xuyên cập nhật thông tin nghiên cứu khoa học của các bộ, ngành, địa phương trên trang thông tin điện tử của Học viện, là đầu mối hướng dẫn cá nhân, đơn vị tham gia đăng ký nghiên cứu khoa học.

    9.2. Công tác quản lý khoa học

    - Đầu mối quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện, đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở;

    - Đầu mối điều phối các hoạt động liên quan công tác biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp huyện và các tài liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

    9.3. Công tác đào tạo bồi dưỡng và tư vấn hành chính

    Bước đầu khẳng định vị trí của Viện trong công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội. Hiện nay, Viện đã và đang tham gia mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề, các loại hình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng… với hàng nghìn học viên mỗi năm.

  1. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

    - Liên tục đạt thành tích Tập thể Lao động tiên tiến qua các năm;

    - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng cho đơn vị có 02 năm liên tục 2014-2015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 23/2/2017);

    - Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016 (Theo Quyết định số 1194/QĐ-BNV ngày 13/6/2017);

    - Tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học (tổng kết công tác khoa học các giai đoạn 2004-2009; 2009-2013);

    - Giấy khen của Giám đốc Học viện cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện;

    - Giấy khen của Giám đốc Học viện cho đơn vị có nhiều đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện;

    - Huân chương Lao động hạng III (Quyết định số 1422/2007/QĐ-CTN ngày 21/11/2007 của Chủ tịch nước).

Một số các Quyết định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu và các phòng thuộc Viện Nghiên cứu:

Quyết định số 1218/QĐ-HCQG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Khoa học hành chính

Quyết định số 1878/QĐ-HCQG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiên cứu, Viện nghiên cứu Khoa học hành chính

Quyết định số 1888/QĐ-HCQG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý khoa học, Viện nghiên cứu Khoa học hành chính

Quyết định số 1889/QĐ-HCQG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ, Viện nghiên cứu Khoa học hành chính

Quyết định số 1890/QĐ-HCQG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính, Viện nghiên cứu Khoa học hành chính

Comments are closed.