Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công

BM KT&TCC_2-41

- Thành lập:

Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, được sáp nhập từ Bộ môn QLNN về Kinh tế và Bộ môn QL tài chính công, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 3129/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Bộ môn Quản lý Tài chính công có các chức năng và nhiệm vụ sau:

Giảng dạy các hệ bồi dưỡng, các hệ đào tạo cử nhân hành chính hệ chính quy, vừa học vừa làm và các hệ đào tạo khác thuộc chuyên ngành; Nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành QLNN và Kinh tế và tài chính công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Học viện phân công.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Bộ môn có 08 giảng viên, trong đó có 01 tiến sỹ, 07 thạc sĩ (trong đó có 05 đang là nghiên cứu sinh).

Trưởng Bộ môn: TS. Mai Đình Lâm

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Chi Mai

- Thành tích tiêu biểu:

+ Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

+ Năm 2019: có 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 cá nhân được tặng giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ.

Comments are closed.