IMG_0561-43

Bộ môn Quản lý nhà nước về Xã hội

- Thành lập: Bộ môn Quản lý Nhà nước về Xã hội được thành lập theo Quyết định số 3130/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. - Chức năng, nhiệm vụ: Bộ môn Quản lý nhà nước ...
IMG_20190319_112327-39

Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính

- Thành lập: Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tiền thân là Bộ môn Khoa học hành chính – Văn bản và Công nghệ hành chính đư...
IMG_0537-37

Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

- Thành lập: Năm 2018, Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự mới được thành lập theo Quyết định số 3127/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. - Chức năng, nhiệm vụ...
image-35

Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở

- Thành lập: Bộ môn Nhà nước-Pháp luật và Lý luận cơ sở mới được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập hai bộ môn Nhà nước và Pháp luật và Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3126/QĐ-HCQG ngà...
IMG-0492 copy-31

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

- Thành lập: Tiền thân là Tổ chuyên quản Sau đại học được thành lập từ năm 2005, sau đó được đổi tên thành Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học theo số 2500/QĐ-HVHC ngày 07/11/2011 của Giám đốc Học viện...
image-29

Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng

- Thành lập: Phòng được thành lập theo Quyết định số 198/HCQG-TCCB ngày 15/6/1999 của Giám đốc Học viện Hành Chính với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định theo Quyết định s...
IMG_0555-27

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thành lập: Phòng được thành lập theo Quyết định số 317/QĐ-HVHC ngày 04/02/2010 của Giám đốc Học viện Hành Chính với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định theo Quyết định số...
IMG_0603 (1)-25

Phòng Tài vụ – Kế toán

- Thành lập: Phòng được thành lập theo Quyết định số 3121/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài v...