Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024; Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2023-2024

+ Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học, khóa trúng tuyển năm 2022: Xem tại đây. + Kế hoạch tổ chức thi, ch...