HCM

Đề tài khoa học được duyệt kinh phí năm 2014

 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  Các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014 tại Học viện Hành chính Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh được duyệt hỗ trợ kinh phí Theo kết luận của Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện H...