Thong bao lich hoc 2015

Lịch học KS14 Kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2015 – 2016 sinh viên lớp: KS14-QLC1 KS14-QLC2 KS14-TCC&XH KS14-TCNS1 KS14-TCNS2 KS14-TCNS3 KS14-TT1 KS14-TT2