1 (25)

Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ Tổng số cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: 62 người – Phó Chánh Văn phòng                      : Trương Ngọc Sinh – Các trưởng, phó phòng: + ...