unnamed

Cơ cấu tổ chức

Phân viện có 7 phòng và 5 bộ môn: 1. Phòng Tổ chức-Hành chính; 2. Phòng Quản trị; 3. Phòng Tài vụ-Kế toán; 4. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; 5. Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng; 6. Phòn...