Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh hoàn thành cơ bản Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1104-KH/ĐUHV ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 08-KH/ĐUBP ngày 06/01/2020 của Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh về triển khai tổ chức các Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, các Chi bộ thuộc Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã lần lượt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 với Đại hội điểm là Đại hội Chi bộ Văn phòng 2 (ngày 29/02/2020) để rút kinh nghiệm làm cơ sở triển khai tổ chức đại trà đối với các Chi bộ còn lại theo dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội của Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 1Các đồng chí trong BCH Đảng ủy Bộ phận tham dự và chỉ đạo Đại hội

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 2.1Đại hội Chi bộ Bộ môn KHHC và TCNS nhiệm kỳ 2020 – 2022

Để Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của các Chi bộ đạt yêu cầu về nội dung và đảm bảo chất lượng, căn cứ hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, các Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn chỉnh nội dung để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện, nhất là dự thảo Báo cáo chính trị và dự kiến nhân sự cấp ủy. Theo đó, trên cơ sở dự thảo văn kiện Đại hội của các Chi bộ trình, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện việc thẩm định và phê duyệt trước khi các Chi bộ tổ chức Đại hội.

Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh có 9 Chi bộ trực thuộc theo phân cấp quản lý của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia và tính đến ngày 12/3/2020 đã có 8/9 Chi bộ (tỷ lệ 88,9%) đã tổ chức Đại hội theo kế hoạch, cụ thể:

Đại hội Chi bộ Văn phòng 2 (Đại hội điểm) đã hoàn thành tổ chức vào sáng ngày 29/02/2020 với kết quả đồng chí Phan Công Khanh làm Bí thư Chi bộ (tái cử):

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 3Đại hội Chi bộ Bộ môn QLNN về Xã hội đã hoàn thành tổ chức vào sáng ngày 09/3/2020 với kết quả đồng chí Phan Ánh Hè làm Bí thư Chi bộ (tái cử):

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 4Đại hội Chi bộ Bộ môn NNPL và LLCS đã hoàn thành tổ chức vào chiều ngày 09/3/2020 với kết quả đồng chí Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Chi bộ (tái cử):

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 5Đại hội Chi bộ Bộ môn QLNN về Kinh tế và Tài chính công đã hoàn thành tổ chức vào sáng ngày 10/3/2020 với kết quả đồng chí Mai Đình Lâm làm Bí thư Chi bộ (tái cử):

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 6Đại hội Chi bộ Bộ môn KHHC và TCNS đã hoàn thành tổ chức vào chiều ngày 10/3/2020 với kết quả đồng chí Trần Anh Hùng làm Bí thư Chi bộ (tái cử):

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 7Đại hội Chi bộ Bộ môn Văn bản và CNHC đã hoàn thành tổ chức vào sáng ngày 11/3/2020 với kết quả đồng chí Tạ Thị Thanh Tâm làm Bí thư Chi bộ (tái cử):

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 8Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý ĐTBD và Sau ĐH đã hoàn thành tổ chức vào chiều ngày 11/3/2020 với kết quả đồng chí Nguyễn Thế Tài làm Phó Bí thư Chi bộ (tái cử) và chưa bầu được Bí thư Chi bộ:

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 9Đại hội Chi bộ Phòng NN – TH và TT – TV đã hoàn thành tổ chức vào sáng ngày 12/3/2020 với kết quả đồng chí Phạm Thị Quỳnh Nga làm tân Bí thư Chi bộ:

Các Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 _ 10Riêng Đại hội Chi bộ Sinh viên 2 dự kiến tổ chức vào chiều 12/3/2020 nhưng do số đông đảng viên của Chi bộ là sinh viên và chưa nhập học trở lại bởi ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tạm hoãn chưa tổ chức theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Với tinh thần Đoàn kết – Đổi mới và Dân chủ, các Đại hội Chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã được tổ chức đúng nghi thức, nghiêm túc,  đảm bảo các nội dung Đại hội theo quy định và đã thành công tốt đẹp. Theo đó, tại mỗi Đại hội Chi bộ đều có đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh được phân công tham dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội đã giúp Đại hội các Chi bộ đảm bảo các yêu cầu và thực hiện theo đúng quy định. Kết quả của Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã phản ánh đúng thực tế tình hình và khẳng định vị trí của các Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, góp phần vào sự thắng lợi của Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian tới./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.