2-23

Phòng Quản trị

- Thành lập: Phòng Quản trị là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (Phân viện). Được thành lập theo Quyết định số 3120/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Họ...
Phong TC-HC-21

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ-HVHC ngày 10/01/2013 của Giám đốc Học viện Hành Chính với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định theo...
unnamed

Công đoàn bộ phận Phân viện

Chủ tịch Công đoàn: TS. Mai Đình Lâm Phó Chủ tịch Công đoàn: KS. Phan Công Khanh Ủy viên BCH Công đoàn:  + ThS. Nguyễn Văn Thanh                                      + TS. Phạm Thị Thúy          ......