Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 75/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

80E89816-A711-4F57-B199-1A8BFBD85A55

8E2BDBF0-56A8-4369-8300-8FA56D6125AD

10D779C8-0D2C-40FA-AE76-9521988C1B9B

998B62D1-F746-42B3-82D6-CD5B8CD7AA6E

Comments are closed.