Hội thảo khoa học “Khoa học hành chính trong điều kiện hội nhập”

Sáng ngày 06/10/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa học hành chính trong điều kiện hội nhập”  theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự Hội thảo, về phía các chuyên gia, nhà khoa học ngoài Học viện có PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn – nguyên Ủy viên chuyên trách Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; TS Phan Công Khanh – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; PGS.TS. Lưu Ngọc Tố Tâm – Trưởng khoa Nhà nước pháp luật, Học viện Chính trị Khu vực II và các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên của Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Khu vực IV.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Đặng Xuân Hoan – nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Phạm Quang Huy – nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo các Phân viện, các Khoa, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các giảng viên của Học viện. 

Về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh; TS. Hà Quang Thanh – nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các phòng, bộ môn, giảng viên và viên chức của Phân viện.

Hội thảo đã nhận được 36 tham luận và 17 ý kiến phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Hội thảo. 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh, chủ trì hội thảo, khẳng định khoa học hành chính cùng hệ thống khái niệm, quy luật và cách tiếp cận đặc trưng cho thấy sứ mệnh, vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước đặc biệt là trong công tác dự báo, giải đáp và tư vấn chính sách. Chính vì thế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn các nhà khoa học, các đại biểu tham dự có thể trao đổi và làm rõ các vấn đề nghiên cứu của khoa học hành chính và tìm kiếm, đề xuất giải pháp thúc đẩy sự phát triển của khoa học hành chính trong điều kiện hội nhập.

Bản sao của Hinh 2-1

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn

Mở đầu phiên thứ nhất của Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, nguyên Uỷ viên chuyên trách Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” trình bày tham luận “Vai trò tư vấn chính sách của khoa học hành chính về cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy nhà nước trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”. Nội dung tham luận khẳng định vai trò của khoa học hành chính trong tham mưu tư vấn cho hoạt động quản lý nhà nước, có nhiều đóng góp trong cải cách hành chính và hoàn thiện thể chế nhà nước. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn chỉ rõ định hướng khoa học hành chính cần đẩy mạnh nghiên cứu mang tính dự báo tầm nhìn dài hạn trên cơ sở hợp tác phối hợp nghiên cứu xuyên ngành, liên ngành.

Bản sao của Hinh 2-2

PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, nguyên Ủy viên chuyên trách Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” trình bày tham luận

TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chỉ ra nguyên lý trong vấn đề hội nhập của khoa học hành chính cần phải tiếp cận giá trị mới tiến bộ trên thế giới mà vẫn giữ được bản sắc và định hướng đồng thời gợi ý giải pháp để thúc đẩy sự hội nhập của khoa học hành chính.

Bản sao của Hinh 2-3

TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu

Bàn về cách thức tiếp cận khoa học hành chính, TS. Nguyễn Hoàng Anh,  Trưởng Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tập trung xác định và phân tích các góc độ tiếp cận khoa học hành chính từ góc độ quản lý, chính trị và pháp lý.

Bản sao của Hinh 2-4

TS. Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Phát biểu thảo luận tại Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay cần tiếp tục khẳng định vị trí và những đóng góp của khoa học hành chính bên cạnh các ngành khoa học khác, làm rõ được đặc điểm và đóng góp của khoa học hành chính trong hệ thống các ngành khoa học. PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị cần có các nghiên cứu mang tính tổng quát toàn diện về lịch sử và thực trạng của khoa học hành chính và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu dự báo tương lai.

Bản sao của Hinh 2-5

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu

ThS. Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày “Phương pháp nghiên cứu trường hợp và gợi ý vận dụng trong nghiên cứu khoa học hành chính” đề xuất đẩy mạnh việc vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp (Case study) trong hoạt động nghiên cứu khoa học hành chính.

Bản sao của Hinh 2-6

ThS. Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận

TS. Hà Quang Thanh, nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Yêu cầu phát triển khoa học hành chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập”. Nội dung tham luận đã chỉ rõ khoa học hành chính là khoa học liên ngành vận dụng kết hợp nhiều ngành khoa học khác nhau đồng thời chỉ ra ba mục tiêu mà khoa học hành chính cần nghiên cứu để hướng đến.

Bản sao của Hinh 2-7

TS. Hà Quang Thanh, nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Trong nội dung phát biểu thảo luận, PGS.TS. Lưu Ngọc Tố Tâm,  Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Khu vực II chia sẻ khoa học hành chính có sự giao thoa, đan xen với các ngành khoa học và cần có sự hợp tác với các ngành khoa học trong hoạt động nghiên cứu.

Bản sao của Hinh 2-8

PGS.TS. Lưu Ngọc Tố Tâm, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Khu vực II phát biểu thảo luận

Trong phiên thứ hai, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia trong tham luận “Phát triển khoa học hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập hiện nay ở Việt Nam” đã chỉ ra các khó khăn, thách thức trước yêu cầu phát triển của khoa học hành chính trong thời kỳ mới. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà phân tích các nguyên nhân của thực trạng khoa học hành chính và kiến nghị năm nhóm giải pháp về pháp lý, tài chính, nhân lực, năng lực triển trai và kết hợp chuyển đổi số.

Bản sao của Hinh 2-10

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa, Khoa  Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận

Phát biểu tại Hội thảo GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ bối cảnh hội nhập đặt ra những yêu cầu trong tiếp cận khoa học hành chính và cách tiếp cận từ quan niệm của nhà quản lý.

Bản sao của Hinh 2-11

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu thảo luận

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trong tham luận “Một số hướng nghiên cứu của khoa học hành chính trong bối cảnh xây dựng chính phủ số”, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã trình bày 09 phương hướng phát triển của khoa học hành chính từ ứng dụng công nghệ số, tổ chức bộ máy nhà nước trong chính phủ số, khung năng lực số đến đánh giá mức độ phát triển chính phủ số, chuyển đổi thể chế phù hợp với xây dựng chính phủ số.

Bản sao của Hinh 2-12

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận

Xuất phát từ chuyển đổi của các mô hình quản lý từ quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia, TS. Nguyễn Trọng Bình, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Khu vực IV trong tham luận “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại và một số gợi mở đối với nghiên cứu lý luận hành chính công ở Việt Nam” đã đưa ra các luận cứ, luận chứng để khoa học hành chính nghiên cứu tư vấn cho các hoạt động cải cách hành chính nhà nước hiện nay.

Bản sao của Hinh 2-13

TS. Nguyễn Trọng Bình, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Khu vực IV trình bày tham luận

ThS. Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Tăng cường nghiên cứu hành chính so sánh trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay”. Nội dung tham luận xuất phát từ quan niệm đa chiều về hành chính so sánh và hợp tác quốc tế để phân tích mối quan hệ giữa hành chính so sánh với hợp tác quốc tế trên ba phương diện về nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và dân chủ xã hội và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu hành chính so sánh trong bối cảnh hội nhập.

Bản sao của Hinh 2-14

ThS. Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

TS. Phạm Quang Huy, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thường trực cơ sở TP. Hồ Chí Minh đề nghị cần có những nghiên cứu toàn diện sâu sắc về các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thế hệ đi trước cũng như cần có sự quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng nhân sự cho khoa học hành chính.

Bản sao của Hinh 2-15

TS. Phạm Quang Huy , nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thường trực cơ sở TP. Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

Hội thảo cũng đón nhận các ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học của Phân viện:

ThS. Lê Đức Hiền, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế bàn về tăng cường sử dụng phương pháp liên ngành trong nghiên cứu nhằm khám phá các nội dung lý luận của khoa học hành chính và đánh giá thực tiễn của việc vận dụng các lý luận này vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước;

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng trao đổi thêm về giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hành chính nước ta hiện nay;

ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga, Phó trưởng phòng, Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện bàn về “Thách thức chuyển đổi kỹ thuật số khu vực công: Nhận định qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngành Hành chính công” nhằm thấy rõ hơn sự phát triển khoa học hành chính khi kịp thời nhận diện, nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết thách thức phát sinh trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số; Phát huy giá trị nghiên cứu khoa học hành chính khi kết quả nghiên cứu được đưa vào thực tế thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khu vực công góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng, đảm bảo nhân lực có nhận thức và năng lực phù hợp thực hiện nhiệm vụ, vượt qua thách thức, giúp công chức làm chủ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số; 

ThS. Trần Đức Tuấn, Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở nhấn mạnh định hướng nghiên cứu khoa học hành chính cần chuyển sang nghiên cứu thực chứng. Đồng thời, xây dựng các luận cứ cơ bản trên cơ sở những dữ liệu hiện có, dự báo vấn đề của tương lai để nhận được sự ủng hộ của công chúng và trở thành chủ trương, chính sách của Đảng cầm quyền và Chính phủ.

Bản sao của Hinh 2-9
ThS. Lê Đức Hiền, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

Bản sao của Hinh 2-16

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo – bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

Bản sao của Hinh 2-17

ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga, Phó trưởng phòng, Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

Bản sao của Hinh 2-18

ThS. Trần Đức Tuấn, Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

Kết luận Hội thảo PGS. TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện, khẳng định những tham luận, ý kiến trình bài tại Hội thảo có giá trị lý luận, thực tiễn quý báu. Đây là nguồn tư liệu quý giá cho Phân viện nói riêng và cho Học viện nói chung trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy theo hướng tiếp cận nhu cầu thiết thực của hoạt động công vụ; nâng cao kỹ năng tác nghiệp và tạo tâm thế tự tin cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu của nền hành chính dân chủ, pháp quyền, trách nhiệm.

Bản sao của Hinh 2-19

PGS. TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội thảo

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bản sao của Hinh 1-4

Đại biểu tham dự trực tiếp

Bản sao của Hinh 1-1 Bản sao của Hinh 1-2

Đại biểu tham dự trực tuyến

Bản sao của Hinh 2-20

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.