Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/01/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo hình thức trực tuyến.

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Picture1

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu 

Mở đầu cuộc họp, các thành viên Hội đồng thảo luận và phân công công việc chuẩn bị xuất bản Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” do Phân viện tổ chức.

Trong phần nội dung thứ hai của cuộc họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận, góp ý Kế hoạch Hoạt động Khoa học công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia từ năm 2020 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Các thành viên có mặt tại cuộc họp đã tham gia thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm những nội dung nêu trên. Kết luận trước khi kết thúc cuộc họp, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phân công công việc cụ thể cùng thời hạn thực hiện cho mỗi thành viên Hội đồng và đơn vị liên quan.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Picture2

ThS. Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng Phòng NCKH và HTQT phát biểu

Picture3

TS. Mai Đình Lâm, Trưởng Bộ môn QLNN về KT và TCC phát biểu

Picture4

PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm, Trưởng Bộ môn VB và CNHC phát biểu

Picture5

ThS. Trần Anh Hùng, Trưởng Bộ môn KHHC và TCNS phát biểu

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.