Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh qua các giai đoạn

TS. Phạm Quang Huy – PGĐ Học viện, thường trực cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 3/2004 - 3/2015)

TS. Phạm Quang Huy – PGĐ Học viện, thường trực cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 3/2004 – 3/2015)

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – PGĐ Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 3/2015 - 7/2017)

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – PGĐ Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 3/2015 – 7/2017)

TS. Hà Quang Thanh – PGĐ thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 5/2018 - nay)

TS. Hà Quang Thanh – PGĐ thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 5/2018 – nay)

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – PGĐ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 6/2018 - nay)

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – PGĐ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh (từ 6/2018 – nay)

Comments are closed.