NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỀM CHẾ LẠM PHÁT VỚI MẠNG LƯỚI BÌNH ỔN GIÁ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
“NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỀM CHẾ LẠM PHÁT
VỚI MẠNG LƯỚI BÌNH ỔN GIÁ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH”

 Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn
Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện

           Sáng ngày 13/10/2014, Viện nghiên cứu Khoa học Hành chính và Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh và đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu Quản lý Nhà nước về kiềm chế lạm phát với mạng lưới bình ổn giá tại Tp. Hồ Chí Minh” do TS. Đào Đăng Kiên – Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn QLNN về Kinh tế – Chủ nhiệm đề tài, cùng nhóm tác giả thực hiện.

          ThS. Bùi Thanh Giang thay mặt nhóm đề tài đã báo cáo ngắn gọn và đầy đủ kết quả nghiên cứu sau cùng trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Tiếp theo là phần nhận xét và đặt câu hỏi từ phía Hội đồng nghiệm thu.

          Hội đồng nghiệm thu đề tài với 5 thành viên, do TS. Hà Quang Thanh – Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính làm Chủ tịch, đã đánh giá chung đây là đề tài mang tính thời sự. Đề tài đã hệ thống hoá một cách khoa học và phân tích một cách sâu sắc khung lý thuyết dùng làm cơ sở lý luận chắc chắn và đầy đủ cho việc đánh giá kiềm chế lạm phát và mạng lưới bình ổn giá tại Tp. Hồ Chí Minh hiện nay; tổng kết khá đầy đủ, phân tích tương đối kỹ và sâu, nhận định xác đáng và khách quan, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học đúng đắn và phù hợp.

          TS. Đào Đăng Kiên cảm ơn phần nhận xét, đánh giá khách quan của Hội đồng phản biện và trao đổi thêm những điểm còn chưa rõ trong đề tài để đi đến sự thống nhất hơn. Đề tài được thông qua và được đánh giá là hoàn thành xuất sắc.

          Vài hình ảnh của buổi nghiệm thu:

1Toàn cảnh Buổi nghiệm thu

2Nhóm tác giả thực hiện

3Hội đồng nghiệm thu

4TS. Đào Đăng Kiên giải đáp thắc mắc từ phía Hội đồng nghiệm thu

Comments are closed.