Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

IMG_0555-27

- Thành lập:

Phòng được thành lập theo Quyết định số 317/QĐ-HVHC ngày 04/02/2010 của Giám đốc Học viện Hành Chính với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định theo Quyết định số 3122/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng có chức năng tham mưu, tư vấn về các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, các hoạt động hợp tác quốc tế, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện Hành chính Quốc gia.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Đội ngũ nhân sự của Phòng có 05 viên chức và người lao động.

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Toán

- Thành tích tiêu biểu:

10 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được tặng nhiều giấy khen và bằng khen của Giám đốc Học viện và của đơn vị cấp trên.

Comments are closed.