Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

Phòng NN-TH và TT-TV 60 năm (đã chỉnh sửa)-33

- Thành lập:

Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 3125/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trên cơ sở hợp nhất từ 03 đơn vị gồm Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện, Bộ môn Ngoại ngữ và Bộ môn Tin học thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh trước đây.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện có chức năng tham gia giảng dạy về ngoại ngữ, tin học của Phân viện và tham gia cung cấp dịch vụ công về ngoại ngữ, tin học, thông tin; quản lý công tác phát hành giáo trình, tài liệu, thư viện và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Phân viện theo quy định của pháp luật và Học viện Hành chính Quốc gia.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Nhân sự của Phòng hiện có 10 cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động, trong đó có 06 Thạc sỹ, 04 Cử nhân.

Phó Giám đốc Trung tâm, kiêm Trưởng phòng: CN. Bùi Quốc Hồng

Phó Trưởng phòng, giảng viên: ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga

- Thành tích tiêu biểu:

03 Bằng khen cấp Bộ; 03 Giấy khen của Giám đốc Học viện; 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam; 01 cờ Thi đua cấp Học viện.

Comments are closed.