Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng

image-29

- Thành lập:

Phòng được thành lập theo Quyết định số 198/HCQG-TCCB ngày 15/6/1999 của Giám đốc Học viện Hành Chính với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định theo Quyết định số 3123/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng có chức năng tham mưu cho Giám đốc Phân viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo đại học và các loại hình đào tạo khác theo quy định của pháp luật và của Học viện Hành chính Quốc gia.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Đội ngũ nhân sự của Phòng có 15 viên chức và người lao động.

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thế Tài

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy

- Thành tích tiêu biểu:

Từ năm 2000 đến nay, Phòng được đánh giá là đơn vị lao động tiên tiến, được tặng nhiều giấy khen và bằng khen của Giám đốc Học viện và của đơn vị cấp trên (bằng khen 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia).

Comments are closed.