Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

IMG-0492 copy-31

- Thành lập:

Tiền thân là Tổ chuyên quản Sau đại học được thành lập từ năm 2005, sau đó được đổi tên thành Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học theo số 2500/QĐ-HVHC ngày 07/11/2011 của Giám đốc Học viện Hành chính.Ngày 14 tháng 9 năm 2019, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 3124/QĐ-HCQG về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo trình độ sau đại học tại Phân viện; Tổ chức và quản lý chương trình bổ túc kiến thức để dự thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ tại Phân viện; đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ đào tạo sau đại học theo quy định; Tổ chức và quản lý trình độ đào tạo sau đại học, quản lý học tập và nghiên cứu học tập của các học viên và nghiên cứu sinh tại Phân viện; Hoàn thiện các thủ tục để Trưởng ban trình Giám đốc Học viện công nhận học viên tốt nghiệp, cấp bằng thạc sỹ tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; Tổng hợp đề xuất của các Bộ môn danh sách các nhà khoa học trong và ngoài Phân viện tham gia hướng dẫn luận văn báo cáo Giám đốc Phân viện trình Giám Giám đốc Học viện quyết định; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Giám đốc Phân viện giao.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Đội ngũ nhân sự của Phòng có 06 viên chức và người lao động, trong đó có 01 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 03 thạc sĩ.

Trưởng phòng: TS. Mai Hữu Bốn

- Thành tích tiêu biểu:

10 năm liền đạt danh hiệu từ Tập thể Lao động tiên tiến trở lên.

Comments are closed.