Phòng Tài vụ – Kế toán

IMG_0603 (1)-25

- Thành lập:

Phòng được thành lập theo Quyết định số 3121/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài vụ-Kế toán.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài vụ-Kế toán là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng có chức năng tham mưu về quản lý tài chính, tài sản và thực hiện công tác kế toán của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện Hành chính Quốc gia.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Đội ngũ nhân sự của Phòng có 08 viên chức và người lao động.

Trưởng phòng: CN. Hoàng Thị Bắc

- Thành tích tiêu biểu:

+ 10 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

+ Năm 2018: 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Comments are closed.