Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30/01/2023, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 với Phân viện.

 Bản sao của 1

Toàn cảnh cuộc họp

Thành phần tham dự: TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện, phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo một số khoa, ban của Học viện; lãnh đạo Phân viện, Ban Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (thời điểm trước ngày 01/01/2023); lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (thời điểm trước 01/01/2023); lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

14

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp

Mở đầu cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện phát biểu nêu nội dung triển khai công tác năm 2023 của Phân viện, đồng thời, lắng nghe các ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đạt được mục tiêu đã xác định.

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện đã báo cáo khái quát kết quả công tác năm 2022 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Triển khai sắp xếp tổ chức và nhân sự theo Đề án sáp nhập tại Phân viện; Phát triển các khoa đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; Chuẩn bị công tác tuyển sinh đại học năm 2023;…

Bản sao của 11

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc họp

Trong cuộc họp, đã có 13 ý kiến phát biểu của các đại biểu xoay quanh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thời gian đầu sáp nhập như triển khai công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng; quản lý tài chính,…

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Phân viện bám sát giải quyết các tồn đọng về công tác quản lý cơ sở vật chất; phát huy sức mạnh và tiềm năng của đội ngũ giảng viên tại chỗ trong hoạt động đào tạo đại học, cao học và bồi dưỡng đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên này.

Bản sao của 8

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy năng lực của đội ngũ giảng viên tại chỗ; Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cần ưu tiên các ngành, chuyên ngành vốn là thế mạnh của Học viện nhằm đảm bảo chất lượng, uy tín và nâng cao vị thế của Học viện.

Bản sao của 9TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp và giao nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị thuộc, trực thuộc Phân viện, viên chức, người lao động tại Phân viện đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí Quyền Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động tham mưu, đề xuất, tăng cường phối hợp giải quyết các công việc, cụ thể:

(1) Đề nghị Phân viện xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của 14 đầu mối, quy chế làm việc tại đơn vị; chuẩn hóa quy trình làm việc, giải quyết công việc trong nội bộ; xây dựng dự kiến đề xuất về sắp xếp, bố trí công tác cho viên chức, người lao động nhất là chú trọng gia tăng đội ngũ giảng viên;

(2) Đẩy mạnh việc chuẩn hóa quy trình công việc, chuẩn hóa dữ liệu, cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm mục tiêu thực hiện chuyển đổi số toàn diện Phân viện nói riêng và Học viện nói chung.

(3) Về cơ sở vật chất phải lấy nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng là mục tiêu phục vụ cao nhất; việc sử dụng cơ sở vật chất phải đúng pháp luật, phù hợp với hình ảnh và nhiệm vụ chính trị của Học viện đồng thời đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ các quy định hiện hành.

(4) Về quản lý đào tạo, cần xây dựng kế hoạch chuyển sinh viên đại học hệ chính quy sang trụ sở chính của Phân viện để tận dụng cơ sở vật chất, tránh lãng phí đồng thời giải quyết chế độ sinh viên theo quy định; đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng diễn ra bình thường; giao Phân viện phối hợp với Ban Quản lý Đào tạo nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc mở, điều chỉnh các ngành đào tạo.

(5) Đề nghị Phân viện chủ động đề xuất phân cấp, phân quyền những hoạt động cần thiết và đủ điều kiện mà Phân viện có thể tự thực hiện trên tinh thần giải quyết công việc chung bên cạnh một số nội dung vẫn phải quản lý thống nhất.

(6) Về đội ngũ giảng viên: Phân viện cần phát huy sức mạnh của đội ngũ giảng viên tại chỗ đồng thời tăng cường đội viên thỉnh giảng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng.

(7) Phân viện cần chú trọng xây dựng giá trị văn hóa trên cơ sở kế thừa văn hóa của Học viện nói chung và Phân viện nói riêng để tạo nên các giá trị cốt lõi riêng biệt làm nền tảng sức mạnh cho sự phát triển của Học viện và Phân viện.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Bản sao của 3

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp

Bản sao của 4

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại cuộc họp
5
PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau Đại học phát biểu
Bản sao của 6
ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu

Bản sao của 2

TS. Trương Cộng Hòa, Quyền Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (thời điểm trước 01/01/2023) phát biểu tại cuộc họp

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại cuộc họp

Bản sao của 12

Lãnh đạo Học viện và các đại biểu

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

 

 

Comments are closed.