Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-HCQG ngày 05/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021, sáng ngày 25/9/2021, Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Tham dự Tọa đàm có TS. Hà Quang Thanh – Nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và đầy đủ các giảng viên của Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở (NNPL và LLCS); đại diện của các Bộ môn, các Phòng chuyên môn trong Phân viện và các giảng viên, nhà khoa học quan tâm.

Picture1

Picture2

Toàn cảnh Tọa đàm

TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn NNPL và LLCS – chủ trì Tọa đàm đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Tọa đàm. Trong lời đề dẫn, TS. Nguyễn Hoàng Anh đã làm rõ vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống chính trị cấp xã trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương trên tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Ngoài 17 bài viết được tập hợp trong Tài liệu Tọa đàm, đề nghị khách mời tham gia chia sẻ, thảo luận thêm các ý kiến và nhận định khác nhằm tập trung làm rõ nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm; Bộ môn NNPL và LLCS sẽ tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc và hoàn thiện trong kỷ yếu Tọa đàm. Buổi tọa đàm cũng là diễn đàn học thuật nhằm trao đổi thông tin, gắn lý luận với thực tiễn, giúp cho giảng viên có thể cập nhật những thông tin mới, bổ sung cho bài giảng, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Picture3TS. Nguyễn Hoàng Anh phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Mở đầu buổi Tọa đàm, giảng viên Lê Văn Phúc, Bộ môn NNPL và LLCS đã trình bày tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác chính quyền địa phương”. Tham luận làm rõ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và phải ra sức chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức, “ít lòng tham muốn về vật chất”, “phải cố gắng thực hiện cho kỳ được: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

Picture4

Giảng viên Lê Văn Phúc tham luận tại Tọa đàm

Tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu, Đảng ủy xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận về “Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” được ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Bộ môn NNPL và LLCS trình bày.

Picture5 (1)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tại Tọa đàm

ThS. Đặng Thị Mai Dung, Bộ môn NNPL và LLCS trình bày tham luận “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm xây dựng chính quyền nông thôn mới”. Tham luận đã làm rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cấp xã.

Picture6

ThS. Đặng Thị Mai Dung trình bày tham luận Tọa đàm

ThS. Hà Mai Anh, Bộ môn NNPL và LLCS trình bày tham luận “Hệ thống chính trị cấp xã với việc tổ chức và thi hành chính sách pháp luật tại địa phương”. Tham luận đã làm rõ hệ thống chính trị cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của  Nhà nước, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật của hệ thống chính quyền cấp xã từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương.

Picture7

ThS. Hà Mai Anh trình bày tham luận tại Tọa đàm 

ThS. Vũ Tất Đạt, Bộ môn NNPL và LLCS trình bày tham luận “Chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay – Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra”. Tham luận đã làm rõ tính chất của Hội đồng nhân dân; quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Picture8

ThS. Vũ Tất Đạt, trình bày tham luận Tọa đàm

ThS. Trần Đức Tuấn, Bộ môn NNPL và LLCS trình bày tham luận “Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở”. Tham luận đã chỉ ra yêu cầu cần nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị cấp cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo Đảng trong hệ thống chính trị cấp cơ sở, hoàn thiện chính quyền cấp cơ sở và củng cố và đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp xã đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp cơ sở, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là khâu đột phá để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị cấp xã.

Picture9

ThS. Trần Đức Tuấn trình bày tham luận Tọa đàm

Chia sẻ ý kiến tại Tọa đàm, ThS. Lê Đức Hiền, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế đánh giá cao tính cấp thiết của chủ đề Tọa đàm, đồng thời chia sẻ thêm những trường hợp cụ thể đã diễn ra trong thực tiễn quản lý liên quan đến chủ đề.

Picture10

ThS. Lê Đức Hiền phát biểu

TS. Hà Quang Thanh, nguyên Quyền Giám đốc  Phân viện, đã tâm huyết chia sẻ làm rõ hơn vai trò rất lớn của hệ thống chính trị cấp xã đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn phòng chống đại dịch Covid-19 như hiện nay; và tâm đắc với các bài viết của các tác giả trình bày trong kỷ yếu, đây là những kiến thức, kinh nghiệm để các giảng viên vận dụng hiệu quả vào bài giảng của mình trong các chương trình bồi dưỡng tại Phân viện; đề nghị Bộ môn NNPL và LLCS tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm những vấn đề đặt ra tại buổi Tọa đàm.

Picture11

TS. Hà Quang Thanh, Nguyên Quyền Giám đốc  Phân viện phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn NNPL và LLCS trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đại biểu và ghi nhận những cố gắng của đội ngũ giảng viên Bộ môn,  các tác giả công tác tại các địa phương đã tích cực tham gia viết bài cho Tọa đàm. Thành công của buổi Tọa đàm là cơ sở để Bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục phát huy tính chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học tại đơn vị.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

 

Comments are closed.