Triển khai công tác đào tạo và tuyển sinh đại học 2023

Chiều ngày 06/02/2023, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì cuộc họp triển khai công tác đào tạo, tuyển sinh đại học năm 2023 trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tại các Phân viện của Học viện và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh (trước ngày 01/01/2023). 

Dự họp có đại diện lãnh đạo các khoa, ban, Phân viện, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo đại học, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước ngày 01/01/2023).

Theo đề nghị của PGS.TS. Lương Thanh Cường, lãnh đạo các đơn vị tham mưu công tác quản lý đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước ngày 01/01/2023) báo cáo cụ thể những việc đang triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và các công việc trong thời gian tới.

Trong cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu, trình bày nhiều ý kiến  xoay quanh công tác đào tạo và tuyển sinh đại học năm 2023 như chế độ chính sách cho sinh viên, công tác học vụ, đề án tuyển sinh đại học năm 2023, truyền thông về tuyển sinh đại học năm 2023,… 

Kết luận cuộc họp, PGS.TS. Lương Thanh Cường đã chỉ đạo:

(1) Tập trung xây dựng các quy chế, quy trình liên quan đến công tác đào tạo;

(2) Giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, đảm bảo quyền lợi của sinh viên và chú ý theo dõi, kịp thời hỗ trợ các trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

(3) Hoàn thiện các kế hoạch về học vụ trong công tác đào tạo, đồng thời đảm bảo ổn định công tác đào tạo về mọi mặt; đẩy mạnh hoàn thiện đề cương chương trình học;

(4) Các đơn vị tham mưu khẩn trương hoàn thành Đề án tuyển sinh Đại học năm 2023;

(5) Sớm kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự; Trong thời gian chờ thông báo mới của Giám đốc Học viện, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền giao;

(6) Lãnh đạo các Phân viện nghiên cứu, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển sinh Đại học năm 2023 để có đề xuất cụ thể với lãnh đạo Học viện;

(7) Đề nghị bố trí sắp xếp đội ngũ giảng viên phù hợp năng lực, sở trường, chuyên môn; đối với những giảng viên thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước ngày 01/01/2023) nếu đã tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cấp phòng, chuyên viên và chuyên viên chính thì tiếp tục phân công giảng dạy các lớp bồi dưỡng trên mà không cần qua thẩm định bài giảng, trường hợp giảng viên đăng ký giảng dạy chương trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, cấp vụ, cấp sở, cấp huyện thì thực hiện việc thẩm định theo các quy định của Học viện; đối với đội ngũ giảng viên của Học viện (trước ngày 01/01/2023), nếu đã giảng dạy các học phần hoặc môn học trong chương trình đào tạo đại học mà có nội dung tương đồng (từ 70% trở lên) với chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước ngày 01/01/2023) thì không phải thực hiện các bước giảng báo cáo;

(8) Tiếp tục thực hiện các lịch học tập và giảng dạy cho đến khi có thông báo mới của Giám đốc Học viện;

(9) Ban Kế hoạch – Tài chính tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên trong toàn bộ hệ thống, đảm bảo quyền lợi của sinh viên; phối hợp với Văn phòng tham mưu cơ chế tạm ứng tài chính để đảm bảo việc vận hành của ký túc xá; nghiên cứu phương án quản lý, khai thác, sử dụng căng tin;

(10) Trung tâm Công nghệ – Thư viện tham mưu kế hoạch in ấn, xuất bản tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo; phối hợp với Ban Chuyển đổi số của Học viện để số hóa thư viện, trên cơ sở kế thừa nguồn tài nguyên của Học viện và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước ngày 01/01/2023).

Bản sao của 2

Đại biểu dự họp (trực tuyến) tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia
tại TP. Hồ Chí Minh

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.