Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Jung Gun Young (K9)

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Jung Gun Young (K9)

- 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ

16h00
ngày 10/11/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Comments are closed.