Bounmy LaoFaiDang_Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:  Bounmy LaoFaiDang
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang,
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Ngô Thúy Quỳnh
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8WWtPb3lGek5PM2M/view?ths=true

Comments are closed.