Thông báo về việc Bảo vệ Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan của NCS Phạm Ngọc Huyền, SOPHABMIXAY Khamphanh, Tạ Thị Hương, Nguyễn Minh Lợi, Nguyễn Thị Quyên

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Phạm Ngọc Huyền (K9)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

15h00
ngày 23/12/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

SOPHABMIXAY Khamphanh (K10)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

09h00
ngày 24/12/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Tạ Thị Hương (K10)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

13h30
ngày 25/12/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Nguyễn Minh Lợi (K10)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

16h
ngày 25/12/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Nguyễn Thị Quyên

(K8)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

14h30
ngày 26/12/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Comments are closed.