Bùi Thị Ngọc Mai_Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện_ qua thực tiễn huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Tác giả:   Bùi Thị Ngọc Mai
Tên Đề tài:  Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án
nhân dân cấp huyện_ qua thực tiễn huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Trần Thị Cúc
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8VU5qbk1GNTFWdzQ/view?ths=true

Comments are closed.