Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng

Năm Họ và tên Khóa Giới Ngày sinh Chuyên ngành QĐ cấp bằng Số hiệu
phôi bằng
2008 Đào Văn Bình 2 Nam 26/09/1958 Quản lý hành chính công Quyết định số 5116/QĐ-BGDĐT ngày 11/08/2008 5680
2008 Hà Quang Thanh 1 Nam 30/05/1961 Quản lý hành chính công Quyết định số 6745/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2008 5737
2008 Trần Trí Trinh 1 Nam 31/01/1958 Quản lý hành chính công Quyết định số 7993/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2008 5808
2008 Nguyễn Thị Phượng 2 Nữ 03/12/1961 Quản lý hành chính công Quyết định số 8674/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 5868
2008 Trần Quốc Hải 1 Nam 18/09/1949 Quản lý hành chính công Quyết định số 8674/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 5869
2008 Đào Thị Ái Thi 1 Nữ 01/11/1963 Quản lý hành chính công Quyết định số 8674/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 5900
2009 Trịnh Thanh 1 Nam 10/03/1964 Quản lý hành chính công Quyết định số 5477/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2009 6409
2009 Lê Văn Bình 3 Nam 27/06/1965 Quản lý hành chính công Quyết định số 8885/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2009 6592
2010 Nguyễn Đăng Quế 2 Nam 02/09/1965 Quản lý hành chính công Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2010 6662
2010 Ngô Văn Hiền 3 Nam 01/05/1960 Quản lý hành chính công Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2010 6695
2010 Trần Công 2 Nam 20/01/1950 Quản lý hành chính công Quyết định số 1347/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2010 6761
2010 Nguyễn Huy Hoàng 3 Nam 13/12/1954 Quản lý hành chính công Quyết định số 1347/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2010 6809
2010 Lê Như Thanh 2 Nam 29/06/1957 Quản lý hành chính công Quyết định số 1947/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2010 6965
2010 Lại Đức Vượng 3 Nam 24/12/1964 Quản lý hành chính công Quyết định số 1947/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2010 6967
2010 Nguyễn Hồng Diên 4 Nam 16/03/1965 Quản lý hành chính công Quyết định số 3187/QĐ-BGDĐT ngày 02/8/2010 7073
2010 Chu Xuân Khánh 1 Nam 11/09/1959 Quản lý hành chính công Quyết định số 4583/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2010 7143
2010 Hoàng Mai 3 Nữ 05/09/1976 Quản lý hành chính công Quyết định số 4583/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2010 7151
2010 Phạm Xuân Đương 5 Nam 01/10/1956 Quản lý hành chính công Quyết định số 4583/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2010 7192
2010 Phạm Ngọc Ngoạn 5 Nam 20/10/1956 Quản lý hành chính công Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2010 7278
2011 Bùi Huy Khiên 2 Nam 20/12/1958 Quản lý hành chính công Quyết định số 508/QĐ-HVHC ngày 08/3/2011 000301
2011 Lê Hồng Tịnh 1 Nam 12/06/1961 Quản lý hành chính công Quyết định số 508/QĐ-HVHC ngày 08/3/2011 000302
2011 Trần Sơn Hải 4 Nam 22/05/1959 Quản lý hành chính công Quyết định số 1276/QĐ-HVHC ngày 09/6/2011 000303
2011 Phạm Đức Chính 4 Nam 03/12/1957 Quản lý hành chính công Quyết định số 1276/QĐ-HVHC ngày 09/6/2011 000304
2011 Nguyễn Huy Quang 2 Nam 05/02/1961 Quản lý hành chính công Quyết định số 1276/QĐ-HVHC ngày 09/6/2011 000305
2011 Phan Huy Hùng 4 Nam 06/09/1967 Quản lý hành chính công Quyết định số 2883/QĐ-HVHC ngày 21/12/2011 001004
2012 Nguyễn Việt 5 Nam 19/06/1960 Quản lý hành chính công Quyết định số 968/QĐ-HVHC ngày 14/5/2012 001003
2013 Nguyễn Mạnh Quyền 6 Nam 24/04/1975 Quản lý hành chính công Quyết định số 529/QĐ-HVHC ngày 26/2/2013 002289
2013 Amkha Amkha 5 Nam 03/05/1970 Quản lý hành chính công Quyết định số 1005/QĐ-HVHC ngày 26/4/2013 002287
2013 Bunly Bunly 5 Nam 01/01/1956 Quản lý hành chính công Quyết định số 1005/QĐ-HVHC ngày 26/4/2013 002288
2013 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 7 Nữ 10/05/1976 Quản lý hành chính công Quyết định số 2546/QĐ-HVHC ngày 11/11/2013 002922
2013 Phan Hải Hồ 7 Nam 31/07/1971 Quản lý hành chính công Quyết định số 2546/QĐ-HVHC ngày 11/11/2013 002923
2013 Trần Hòa Bình 2 Nam 20/10/1955 Quản lý hành chính công Quyết định số 3749/QĐ-HVHC ngày 27/11/2013 002750
2013 Nguyễn Ngọc Thanh 2 Nam 23/12/1951 Quản lý hành chính công Quyết định số 3917/QĐ-HVHC ngày 16/12/2013 002752
2014 Nguyễn Thị Thanh Thủy 3 Nữ 21/11/1970 Quản lý hành chính công Quyết định số 1819/QĐ-HVHC ngày 13/6/2014 0003158
2014 Đinh Minh Dũng 8 Nam 27/07/1964 Quản lý hành chính công Quyết định số 1818/QĐ-HVHC ngày 13/6/2014 0003159
2014 Nguyễn Lâm Thành 5 Nam 07/07/1964 Quản lý hành chính công Quyết định số 1819/QĐ-HVHC ngày 13/6/2014 0003160
2014 Lê Toàn Thắng 5 Nam 15/02/1971 Quản lý hành chính công Quyết định số 1838/QĐ-HVHC ngày 16/6/2014 0003162
2014 Trương Đình Chiến 2 Nam 22/11/1954 Quản lý hành chính công Quyết định số 1839/QĐ-HVHC ngày 16/6/2014 0003161
2014 Phạm Văn Tác 4 Nam 20/06/1962 Quản lý hành chính công Quyết định số 1846/QĐ-HVHC ngày 17/6/2014 0003163
2014 Nguyễn Thanh Hải 2 Nam 07/11/1958 Quản lý hành chính công Quyết định số 4189/QĐ-HCQG ngày 22/12/2014 004211
2014 SYLY BOUNLIENG Somnith 8 Nam 25/12/1964 Quản lý hành chính công Quyết định số 4190/QĐ-HCQG ngày 22/12/2014 003825
2014 Vũ Duy Duẩn 7 Nam 17/09/1974 Quản lý hành chính công Quyết định số 4191/QĐ-HCQG ngày 22/12/2014 004210
2015 Phùng Văn Hiền 6 Nam 29/01/1966 Quản lý hành chính công Quyết định số 358/QĐ-HCQG ngày 10/02/2015 003826
2015 Đậu Thế Tụng 7 Nam 20/01/1963 Quản lý hành chính công Quyết định số 842/QĐ-HCQG ngày 13/4/2015 004219
2015 Đặng Thị Minh 7 Nữ 17/05/1975 Quản lý hành chính công Quyết định số 1818/QĐ-HCQG ngày 21/5/2015 004218
2015 Nguyễn Văn Hanh 7 Nam 10/05/1973 Quản lý hành chính công Quyết định số 5249/QĐ-HCQG ngày 02/12/2015 005297
2015 Nguyễn Thị Phương Lan 9 Nữ 03/08/1981 Quản lý hành chính công Quyết định số 5252/QĐ-HCQG ngày 02/12/2015 005294
2015 Lê Văn Từ 8 Nam 24/05/1965 Quản lý hành chính công Quyết định số 5248/QĐ-HCQG ngày 02/12/2015 005296
2015 Hoàng Ngọc Dũng 5 Nam 05/09/1960 Quản lý hành chính công Quyết định số 5463/QĐ-HCQG ngày 21/12/2015 005295
2015 Đinh Lâm Tấn 6 Nam 01/02/1975 Quản lý hành chính công Quyết định số 5666/QĐ-HCQG ngày 29/12/2015 005163

Comments are closed.