HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO: BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Lâm Đề tài: Hoàn thiện thể chế xử lý vi phạm hành chính trên biển của lực lượng cảnh sát biển ...

DANH MỤC LUẬN VĂN CÁC KHÓA CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG (TÊN CŨ: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) KHÓA 1: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 1 KHÓA 2: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 2 KHÓA 3: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 3 KHÓA 4: Ten de tai LV ...