DANH SÁCH PHÒNG THI ĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

Danh sách phòng thi và giấy báo dự thi có tại đường dẫn

https://drive.google.com/drive/folders/18t7JuJxCmM2TR6Bj-4i0W7j9ouBnCxv7?usp=sharing

lưu ý: copy đường dẫn trên và mở trong 1 cửa sổ mới để xem chi tiết

Comments are closed.