Hoàng Trung Đức_Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả:  Hoàng Trung Đức
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Hoàng Văn Chức
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8NnJtS0NyUHVERWM/view?ths=true

Comments are closed.