Huỳnh Minh Thảo – Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Tác giả: Huỳnh Minh Thảo
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Toàn Thắng
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/open?id=0Bxv7LdLwNnpsaTI3UDQ4Q29ZN28

Comments are closed.