Mailoei Phimmasone – Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào

Tác giả:   Mailoei Phimmasone
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Quy
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RFlyaXhUS3d4QnM/view?ths=true

 

Comments are closed.