NCS Phùng Văn Hiền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công

Ngày 25 tháng 10 năm 2014, tại Học viện Hành chính Quốc gia, nghiên cứu sinh Phùng Văn Hiền(Trưởng phòng Đào tạo tại chức, Ban Đào tạo – Học viện Hành chính Quốc gia) đã bảo thành công luận án tiến sĩ với đề tài: Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đào tạo đại học và sau đại học; chuyên ngành Quản lý Hành chính công, mã số 62 34 82 01, trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Nghiên cứu sinh Phùng Văn Hiền đã hoàn thành luận án dưới sự hướng dẫn của  GS.TS. Đinh Văn Tiến và TS. Đặng Xuân Hoan.

Luận án của NCS Phùng Văn Hiền  có một số điểm mới như sau:

Về lý luận:

–       Trình bày, lập luận, phân tích một cách toàn diện, có hệ thống và cụ thể cơ sở khoa học về quản lý nhà nước (QLNN) đối với các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho giáo dục đào tạo đại học và sau đại học (ĐH&SĐH), bao gồm: khái niệm, chủ thể quản lý nhà nước (QLNN) đối với dự án đầu tư từ NSNN cho giáo dục ĐH&SĐH; nội dung QLNN đối với dự án đầu tư từ NSNN cho giáo dục ĐH&SĐH như: quản lý các hoạt động đầu tư từ NSNN cho các thể chế giáo dục, quản lý dự án, chương trình đầu tư công, quản lý các dự án đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, quản lý các dự án đầu tư hỗ trợ nguồn nhân lực của hệ thống giáo dục đại học, hỗ trợ sinh viên.

– Trình bày kinh nghiệm quản lý nhà nước chương trình, dự án đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học ở một số nước trên thế giới.

Về thực tiễn:

– Trên cơ sở phân tích thực trạng QLNN về dự án đầu tư từ NSNN cho giáo dục đào tạo ĐH&SĐH trong thời gian 2010-2012, luận án chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế trong các nội dung QLNN đối với các dự án đầu tư từ NSNN cho giáo dục đào tạo ĐH&SĐH. Nguyên nhân của những hạn chế gồm: Nhà nước đã có chủ trương xã hội hóa, nhưng lại không xã hội hóa việc sử dụng NSNN cho giáo dục nói chung và giáo dục đào tạo ĐH&SĐH nói riêng; chính sách tài chính đối với giáo dục ĐH&SĐH chậm đổi mới; Nhà nước chưa nhất quán một chiến lược về đầu tư phát triển hệ thống giáo dục đào tạo ĐH&SĐH, chưa nhất quán về các chính sách như chính sách học phí và chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; các cơ quan QLNN về giáo dục đại học (GDĐH) được giao trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở GDĐH.

- Luận án đề xuất những định hướng đổi mới QLNN đối với các dự án đầu tư từ NSNN cho giáo dục đào tạo ĐH&SĐH gồm: đổi mới cơ chế tài chính cho sự nghiệp giáo dục nói chung; đổi mới phân bổ ngân sách nhà nước dành cho giáo dục ĐH&SĐH; đổi mới cơ chế tạo nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học thông qua học phí; đổi mới cơ chế quản lý đầu tư cho giáo dục đại học từ nguồn vốn ODA; đổi mới cơ chế đầu tư NSNN cho hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ trong các trường đại học; đổi mới cơ chế đầu tư NSNN cho giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn tới; đổi mới cơ chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ sở giáo dục đại học từ ngân sách nhà nước; đổi mới QLNN các dự án dầu tư từ NSNN thông qua chương trình, dự án “chi hỗ trợ sinh viên”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phùng Văn Hiền do PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng nhất trí thông qua luận án với 7/7 phiếu Đạt.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ:

Phung Van Hien 1

TS. Nguyễn Bá Chiến, Trưởng khoa Sau đại học, đại diện cơ sở đào tạo, công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ của NCS Phùng Văn Hiền.

Phung Van Hien 3

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội đồng, điều khiển phiên họp.

 

Phung Van Hien 2

PGS.TS Trần Văn Giao, Thư ký hội đồng, công bố lý lịch khoa học và điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS.

 

Phung Van Hien 41

NCS Phùng Văn Hiền bảo vệ kết quả nghiên cứu trước Hội đồng.

 

Phung Van Hien 5

NCS Phùng Văn Hiền chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng.

 

Comments are closed.