NCS Somnith SYLIBOUNLIENG bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, tại Học viện Hành chính Quốc gia, nghiên cứu sinh Somnith SYLIBOUNLIENG(Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào)đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, chuyên ngành Quản lý Hành chính công, mã số 62 34 82 01, trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Nghiên cứu sinh Somnith SYLIBOUNLIENG đã hoàn thành luận án dưới sự hướng dẫn của  PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh và PGS.TS. Vũ Trọng Hách.

Luận án của Somnith SYLIBOUNLIENGcó một số đóng góp như sau:

1. Hệ thống có bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào). Theo đó đã đưa ra các khái niệm: VBQPPL của CQHCNN; phân tích đặc điểm, vai trò VBQPPL của CQHCNN; thẩm quyền xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN. Tổng kết kinh nghiệm của các nước: Pháp, Đức, Việt Nam về xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN và rút ra những bài học kinh nghiệm có vận dụng cho Lào.

2. Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN ở Lào, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, đặc biệt là nguyên nhân của những hạn chế được coi là những vấn đề bức xúc hiện nay cần được xử lý trong quá trình đổi mới hoạt động xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN ở nước CHDCND Lào.

3. Đề xuất được hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN ở nước CHDCND Lào như: 1. Hoàn thiện thể chế về xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN; 2. Kiện toàn tổ chức tham gia xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN; 3. Tăng cường năng lực đội ngũ công chức làm công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN; 4. Hoàn thiện kỹ thuật xây dựng và ban hành VBQPPL của các CQ HCNN; 5. Huy động sự tham gia của chuyên gia, các nhà khoa học, các hoạt động thực tiễn, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và nhân dân vào quá trình xây dựng và ban hành VBQPPL của CQHCNN; Hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế quản lý, chế độ tài chính và cơ sở vật chất, điều kiện hỗ trợ phục vụ công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của các CQHCNN ở nước CHDCND Lào.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện của Somnith SYLIBOUNLIENGdo PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện, làm Chủ tịch Hội đồng. Cuộc họp đã diễn ra trong không khí khoa học. Các thành viên Hội đồng đánh giá XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO là một đề tài có tính khoa học, tính thời sự và thực tiễn cao. Các nhà khoa học trong Hội đồng đánh giá NCS là người có năng lực nghiên cứu khoa học, sử dụng thành thạo tiếng Việt; đồng thời, ghi nhận những đóng góp của luận án; góp ý một số hạn chế và gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo cho nghiên cứu sinh.

Hội đồng nhất trí thông qua luận án với 6/6 phiếu Đạt, trong đó có 04 phiếu đánh giá luận án đạt chất lượng Xuất sắc.

Dự Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Somnith SYLIBOUNLIENG có ông Khăm Kố, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, ông Ni Son Vư In Dao, Ủy viên thường trực Tỉnh ủy Sê Kông, ông Thong Khăm Ma vông, Chánh văn phòng Sở Tư pháp tính Sê Kông. Tập thể hướng dẫn khoa học (PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS Vũ Trọng Hách), đại diện cơ sở đào tạo, gia đình, và nhiều NCS người Lào tại Việt Nam đã dự lễ bảo vệ.

Somnith SYLIBOUNLIENG là NCS thứ 40 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, mã số 62 34 82 01 tại Học viện Hành chính Quốc gia và là NCS quốc tịch Lào thứ ba hoàn thành luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt tại Học viện.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ:

TS Hoàng Mai – Đại diện cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

IMG_8684 (Medium)

 

 

PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp

IMG_8689 (Medium)

 

 

NCS Somnith SYLIBOUNLIENG trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

IMG_8691 (Medium)

 

 

Ông Khăm Kố, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, phát biểu chúc mừng Học viện và NCS

IMG_8703 (Medium)

 

 

PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện, tặng hoa và chúc mừng NCS

IMG_8697 (Medium)

 

 

Tập thể hướng dẫn khoa học, các thành viên Hội đồng và NCS

IMG_8716 (Medium)

Comments are closed.