NCS Vũ Duy Duẩn bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, tại Học viện Hành chính Quốc gia, nghiên cứu sinh Vũ Duy Duẩn(Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Chính phủ)đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, chuyên ngành Quản lý Hành chính công, mã số 62 34 82 01, trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Nghiên cứu sinh Vũ Duy Duẩn đã hoàn thành luận án dưới sự hướng dẫn của  PGS.TS. Lê Thị Hương và PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn.

Trong luận án, NCS Vũ Duy Duẩnđã phân tích các quan điểm khác nhau về khiếu nại và phân tích pháp luật Việt Nam về khiếu nại tác giả đưa ra quan điểm khoa học về khiếu nại theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp và chỉ ra một số đặc điểm của khiếu nại hành chính; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trong lĩnh vực hành chính, phân biệt khiếu nại hành chính, tố cáo hành chính với khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Luận án chỉ ra giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong các phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước và vai trò của giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước.

Bằng những số liệu, dẫn chứng cụ thể, luận án chỉ ra thực trạng tình hình khiếu nại, tố cáo và thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nước ta từ năm 1999 đến năm 2013 và chỉ ra nguyên nhân của tình trạng khiếu nại, tố cáo, nguyên nhân của những kết quả, hạn chế, khiếm khuyết của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Luận án nêu lên một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện của Vũ Duy Duẩndo GS.TS Nguyễn Đăng Thành làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đánh giá Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay  là một đề tài khó, có tính khoa học và thực tiễn. Các nhà khoa học trong Hội đồng ghi nhận những đóng góp của luận án, góp ý một số hạn chế và gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo cho nghiên cứu sinh.

Hội đồng nhất trí thông qua luận án với 6/6 phiếu Đạt, trong đó có 03 phiếu đánh giá luận án đạt chất lượng Xuất sắc.

Dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Duy Duẩn có đại diện cơ sở đào tạo, đại diện tập thể hướng dẫn khoa học, đại diện khoa chuyên môn, đại diện cơ quan, gia đình của NCS. Bà Phạm Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Chính phủ, đại diện cơ quan công tác của NCS đã phát biểu chúc mừng thành công của cơ sở đào tạo, tập thể hướng dẫn khoa học và NCS.

Nhiều NCS chuyên ngành Quản lý Hành chính công và Quản lý công của Học viện đã dự lễ bảo vệ luận án của NCS Vũ Duy Duẩn để học tập kinh nghiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ:

IMG_8758 (Large)

 TS Nguyễn Bá Chiến, đại diện cơ sở đào tạo, công bố Quyết định thành lập Hội đồng

 

IMG_8763 (Large)

 GS.TS Nguyễn Đăng Thành, Chủ tịch Hội đồng, Điều khiển cuộc họp

IMG_8766 (Large)

 NCS Vũ Duy Duẩn trình bày kết quả nghiên cứu

IMG_8768 (Large)

 Bà Phạm Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Chính phủ, phát biểu

IMG_8781 (Large)

 Các thành viên Hội đồng, đại diện tập thể hướng dẫn và NCS Vũ Duy Duẩn

 

Comments are closed.