Nguyễn Hoàng Long – Giáo dục về Quyền con người ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Tên Đề tài: Giáo dục về Quyền con người ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Lương Thanh Cường
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8M2NhVzRETk8zSlU/view?usp=sharing

Comments are closed.